Faqja jonë e internetit përdor cookies për analiza statistikore dhe për të përmirësuar përvojën e përdoruesit. Duke vazhduar me përdorimin e faqes sonë, ju pajtoheni me këto kushte. Për më shumë informacion, ju lutemi lexoni Politikat e privatësisë dhe mbrojtja e të dhënave personale dhe Njoftimi mbi privatësinë.

x
x

Njoftim mbi privatësinë për përpunimin e të dhënave tuaja personale

 

Ky Njoftim i Privatësisë, ka të bëjë me përpunimin e të dhënave tuaja personale nga ne:

- për t'ju siguruar me produktet dhe shërbimet tona;

- për të ndjekur dhe përmbushur kërkesat tuaja;

- për të menaxhuar në mënyrë efikase marrëdhëniet dhe kontaktet tuaja me ne dhe subjektet e tjera  

Toyota, dhe

- nëse e pranoni, t'ju dërgojë disa komunikime të marketingut dhe ftesa për pyetësorë të caktuar.

Ky Njoftim i Privatësisë duhet të lexohet gjithmonë së bashku me Politikën e Përgjithshme të Privatësisë Toyota dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale ("Politika e Përgjithshme e Privatësisë") në të cilën përshkruhen modalitetet e përgjithshme të përpunimit të të dhënave tuaja personale.

Ju lutemi lexoni gjithashtu Politikën e Përgjithshme të Privatësisë, e cila ofron informacione të mëtejshme mbi mënyrën se si ne përpunojmë të dhënat tuaja personale: https://www.toyotaalbania.al/al/article/terms-conditions/

ALTO Sh.p.k. dhe Toyota Balkans, Boulevard "Tsarigradsko shose" 163, 1784 7-Mi Kilometar, Sofia, Bulgaria si Kontrollues të të Dhënave, do të mbledhë dhe përdorë të dhënat tuaja personale (siç përcaktohet më poshtë) për qëllimet e përshkruara, më poshtë.

 

Cila nga të dhënat tuaja personale do të mblidhet?

Ne do të mbledhim kategoritë e mëposhtme të të dhënave tuaja personale:

- Emri, mbiemri dhe forma e adresës suaj (Znj. Znj. Z.),
- Detajet e kontaktit tuaj (për shembull, adresa e shtëpisë, adresa e postës elektronike dhe numri i telefonit (celular)),
- Informacioni lidhur me llogarinë tuaj MyT (për shembull, referenca e llogarisë tuaj MyT),
Informacion mbi ndërveprimet midis jush dhe nesh, të tilla si historia e marrëdhënies tuaj me ne dhe transaksionet tuaja me ne, përfshirë, për shembull, vizitat tuaja në pikat tona të shitjes, blerjet tuaja, konfigurimet e makinave tuaja të ruajtura, vizitat tuaja në rrjetin tonë për riparim dhe mirëmbajtje, kontaktet tuaja me ne, pyetjet, kërkesat dhe ankesat tuaja, trajtimi i pyetjeve, kërkesave dhe ankesave tuaja,
Informacion në lidhje me automjetin tuaj Toyota (për shembull, Numrin i Shasisë së Automjetit, informacion në lidhje me datën e dorëzimit të automjetit tuaj Toyota, kilometrat, informacion diagnostikues në lidhje me automjetin tuaj Toyota dhe informacion në lidhje me mirëmbajtjen dhe riparimin e kryer në automjetin tuaj Toyota),
- Informacion në lidhje me interesat dhe preferencat tuaja,
- Informacion në lidhje me pëlqimet që na keni dhënë dhe menaxhimin nga ne të këtyre pëlqimeve të tilla (përfshirë, për shembull, mbajtjen e regjistrave dhe përpunimin e tërheqjeve tuaja).

 

Qëllimet dhe bazat ligjore të përpunimit të të dhënave tuaja personale

Ne do të përpunojmë të dhënat tuaja personale për qëllime dhe bazuar në bazat ligjore siç përshkruhen më poshtë:

Ndjekja dhe përmbushja e kërkesave tuaja:
- Për të ndjekur dhe përmbushur kërkesën tuaj për një test drive, një kuotim, një broshurë, një takim, ose për informacion mbi produktet dhe shërbimet Toyota, ose ndonjë kërkesë tjetër për informacion.

Baza Ligjore: Ekzekutimi i një kontrate, ose interesi i ligjshëm i ndjekur nga Kontrolluesi i të dhënave, ose nga një palë e tretë.

Zbatimi i kontratave midis jush dhe nesh:
- Për të zbatuar kontrata që mund të ekzistojnë midis jush dhe nesh bazuar në, për shembull, blerjen tuaj të një automjeti Toyota,
- Për t'ju siguruar me produktet dhe shërbimet tona (për shembull, mirëmbajtja dhe riparimi i automjetit tuaj Toyota, zbatimi i garancisë, shërbimet e lëvizjes etj.).

Baza Ligjore: Zbatimi i një kontrate


Vlerësimi dhe përmirësimi i cilësisë së produkteve, shërbimeve dhe përvojës së klientit:
- Për të kontaktuar me ju dhe në rast se automjeti juaj Toyota është pjesë e një fushate për shërbime garancie (recall campaign), ose një fushate shërbimi,
- Për vlerësimin dhe përmirësimin e cilësisë së produkteve dhe shërbimeve tona,
- Për t'ju dërguar pyetësore rreth kënaqësisë për të kuptuar përvojën tuaj si klient në lidhje me Toyota, menaxhimin e marrëdhënieve tona me klientët, produktet dhe shërbimet tona (nuk përfshihen kërkime marketing, ose përmbajtje marketingu).

Për vlerësimin dhe përmirësimin e cilësisë së produkteve dhe shërbimeve tona, si dhe për kërkim dhe zhvillim, të dhënat tuaja personale gjithashtu mund të anonimizohen dhe si të tilla, të përdoren nga njësi të tjera Toyota të përmendura si marrës në seksionin më poshtë "Marrësit e të dhënave tuaja personale".

Baza Ligjore: Interesi i ligjshëm i ndjekur nga Kontrolluesi i të dhënave, ose nga një palë e tretë

Mbajtja e kontaktit me ju nëse e keni marrë makinën tuaj me qira:
- Në rast se keni lidhur një kontratë qiraje
• Për të mundësuar shitësin me pakicë të autorizuar me të cilin keni bërë marrëveshje, të plotësojë informacionin në lidhje me kontratën,
• Për t’i mundësuar shitësit të autorizuar me të cilin keni bërë marrëveshje, të ketë informacionin e nevojshëm për qiranë e makinës suaj,
• Të mbajë një evidencë për ju si klient i markës Toyota.

Baza Ligjore: Interesi i ligjshëm i ndjekur nga Kontrolluesi i të dhënave, ose nga një palë e tretë


Dërgimi i komunikimeve dhe pyetësorëve të marketingut:
- Për t'ju dërguar përmbajtje komerciale në lidhje me automjetin tuaj Toyota
- Për t'ju informuar në lidhje me ofertat e produkteve dhe shërbimeve të markës Toyota (do të thotë oferta të personalizuara, ose të rëndësishme për ju, ose në lidhje me automjetin tuaj Toyota, ose lëvizjen tuaj, duke përfshirë ofertat për modelet e makinave, pjesëve, aksesorëve, makinave të përdorura dhe produkteve të tjera të markës Toyota dhe shërbime, të tilla si, ndihma në rrugë, garanci e zgjatur, kontratë shërbimi / mirëmbajtje, sigurim, qira, financim, shërbime të lidhura).
- Për t'ju dërguar informacione dhe ftesa në lidhje me eventet që ne po organizojmë.
- Për të kontaktuar me ju dhe për t'ju dërguar pyetësorë lidhur me kërkimin e marketingut, reklamë, ose përmbajtje promovuese që lidhen me ju, automjetin tuaj Toyota dhe / ose produktet dhe shërbimet tona, si dhe interesat, preferencat dhe pritshmëritë tuaja dhe për t’i ndjekur më tej në mënyrë që të marrim reagimet tuaja.
Kush do t'ju kontaktojë / do t'ju dërgojë këtë informacion siç përshkruhet më sipër? Vetëm Toyota, d.m.th. ALTO Sh.p.k., Toyota Balkans, Toyota Motor Europe. Prandaj, nëse keni dhënë pëlqimin tuaj për të marrë ndonjë nga komunikimet që keni zgjedhur, të dhënat tuaja do të ndahen midis këtyre subjekteve (por jo me ndonjë palë tjetër të tretë) në mënyrë që ne t'ju dërgojmë këto komunikime.
Ne duam t'ju sigurojmë që pëlqimi juaj nuk do të përdoret për të postuar spame, ose për t'ju mbingarkuar me komunikimet, ose për të qenë ndërhyrës. Ajo që do të dëgjoni nga ne do të jetë e rëndësishme dhe e dobishme për ju. Ne gjithashtu duam t'ju dëgjojmë dhe të kuptojmë interesat, preferencat dhe pritshmëritë tuaja duke ndërtuar profilin tuaj të klientit, bazuar në një analizë të informacionit që kemi mbledhur rreth jush. Kjo më pas do të përdoret për të personalizuar komunikimet tona me ju dhe për t'ju ofruar oferta, reklama dhe ftesa të personalizuara. Ne mund, për shembull, të shohim historikun tuaj të blerjeve dhe / ose ndërveprimet tuaja të ndryshme me ne (përfshirë, për shembull, p.sh. vizitat tuaja në Uebfaqet tona), ose, nëse pranoni të merrni e-mail nga ne, ne mund të shikojmë nëse hapni dhe lexoni postat elektronike, gjë që na tregon se çfarë ju intereson, duke na lejuar të sigurohemi që çdo informacion tjetër që ju ofrohet është i rëndësishëm dhe i dobishëm për ju.

Baza Ligjore: Pëlqimi juaj (dhënë nga ju veçmas)

Menaxhimi i të dhënave tuaja personale:
- Për të centralizuar, kombinuar, shpërndarë, përditësuar dhe korrigjuar të dhënat tuaja personale që keni dhënë për ne, ose për ente të tjera Toyota, ose që do të ishin tashmë në dispozicion për ne, ose ente të tjera Toyota. Çfarë do të thotë kjo? Të dhënat tuaja personale ruhen në sistemet qendrore të operuara nga ne, ose nga ente të tjera Toyota. Nëse u keni dhënë të dhënat tuaja personale disa njësive Toyota, ato do të kombinohen, përpunohen dhe ndahen me marrësit përkatës Toyota (përfshirë ata që renditen në seksionin më poshtë "Marrësit e të dhënave tuaja personale") përmes sistemeve të lartpërmendura. Duke vepruar kështu, Toyota synon:
• Të menaxhojë të dhënat tuaja personale në një mënyrë efektive (për shembull, duke përqendruar të dhënat tuaja personale, ne mund t'i mbajmë ato më të përditësuara dhe të sakta dhe të organizojmë ndarjen e tyre),
• t'ju ofrojë përvojën më të mirë të mundshme të klientit,
• të mbështesë dhe ndihmojë aktivitete të caktuara të përshkruara në këtë seksion "Qëllimet dhe bazat ligjore të përpunimit të të dhënave tuaja personale".
- Për të menaxhuar pëlqimet tuaja (për shembull, për të mbajtur të dhëna nëse jeni dakord me ne që t’ju dërgojmë materiale marketingu).

Baza Ligjore: Interesi i ligjshëm i ndjekur nga Kontrolluesit e të Dhënave, ose nga një palë e tretë

Ndarja ligjore e detyrueshme e të dhënave tuaja personale:
- Të pajtohet me detyrimet tona ligjore (për shembull, të jetë në përputhje me një urdhër gjykate, ose me një urdhër, ose kërkesë nga një autoritet (policia), të jetë në përputhje me detyrimet tona tatimore).

Baza Ligjore: Kërkohet me ligj

 

Kohëzgjatja e ruajtjes së të dhënave tuaja personale

Të dhënat tuaja personale nuk do të mbahen më gjatë sesa është e nevojshme për të arritur qëllimet e deklaruara në këtë Njoftim të Privatësisë. Kur nuk është më e nevojshme, të dhënat tuaja personale do të fshihen, ose do të anonimizohen.

Politikat dhe procedurat tona bazohen në kriteret e mëposhtme për të përcaktuar periudhat e mbajtjes së të dhënave personale në kontekstin e qëllimeve të përshkruara më sipër:

- Koha e kaluar që nga ndërveprimi juaj i fundit me ne;

- Koha e nevojshme për ne dhe për veten tuaj për të ndjekur kërkesënat tuaja  pa probleme (për shembull, nëse keni kërkuar një test drive, ne do t'i mbajmë të dhënat tuaja personale për 6 muaj pas datës në të cilën na keni dhënë kërkesën tuaj)

- Fundi i marrëdhënies kontraktuale me ju;

- Çdo proces gjyqësor, apo mosmarrëveshje e mundshme (për shembull, na duhet ky informacion për të vendosur, ose mbrojtur pretendime ligjore), në këtë rast ne do t'i mbajmë informacionet tuaja deri në fund të mosmarrëveshjeve të tilla;

- Detyrimi rregullator, ose ligjor për të mbajtur të dhënat personale (për shembull, për qëllime tatimore), në këtë rast ne do të mbajmë informacionin tuaj për aq kohë sa kërkohet nga ai detyrim.

Marrësit e të dhënave tuaja personale

Të dhënat tuaja personale do të ndahen dhe do të bëhen të arritshme për marrësit, ose kategoritë e mëposhtme të marrësve:

 

 

Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget 60, 1140 Brussels, Belgium

Toyota Balkans, Boulevard "Tsarigradsko shose" 163, 1784 7-Mi Kilometar, Sofia, Bulgaria

Çdo kompani tjetër e lidhur me Toyota që do t'ju ofrojë shërbime, ose produkte, ose do të përfshihet në zbatimin e një prej qëllimeve të përshkruara në seksionin më lart "Qëllimet dhe bazat ligjore të përpunimit të të dhënave tuaja personale" (për shembull, Toyota Motor Corporation)

 

Zbulimi / transferimi i të dhënave tuaja personale në vendet jashtë Zonës Ekonomike Evropiane (ZEE)

Ne mund të transferojmë informacionin tuaj në destinacione jashtë ZEE, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretërinë e Bashkuar, nëse është e përshtatshme  për të arritur ndonjë nga qëllimet e përcaktuara në këtë Njoftim të Privatësisë dhe / ose për të zbuluar informacionin tuaj tek një palë e tretë (përfshirë ato të përmendura në seksionin "Marrësit e të dhënave tuaja personale" më lart) në përputhje me këtë Njoftim të Privatësisë.

Në rast se të dhënat tuaja personale transferohen jashtë ZEE, ne do të sigurohemi që të dhënat tuaja personale të mbrohen nga masat mbrojtëse të mëposhtme:

- Ligjet e vendit në të cilin transferohen informacionet tuaja sigurojnë një nivel adekuat të mbrojtjes së të dhënave (neni 45 GDPR); ose

- Transferimi i nënshtrohet klauzolave të mbrojtjes së të dhënave të miratuara nga Komisioni Evropian (neni 46.2 GDPR) ose i nënshtrohet Mburojës së Privatësisë BE-SH.B.A